نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری بررسی تأثیر نسبت‌های مختلف استفاده از پساب شهری در آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 34-47]
 • آب مغناطیس تأثیر مصرف آب مغناطیس با یک دستگاه مغناطیس‏ کننده خورشیدی آب در روش‏ های مختلف خاک‏ ورزی وآبیاری بر عملکرد ذرت دانه ‏ای در جنوب کرمان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 27-41]
 • آلاینده‌ها تهیه بیودیزل با ترانس استریفیکاسیون روغن زیتون تلخ و تاثیر مصرف آن بر انتشار آلاینده‏های یک موتور دیزل [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 57-70]
 • آهن بررسی اثرات محلول‌پاشی مواد آلی و عناصر کم‌مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 94-111]

ا

 • ارزش اقتصادی برآورد منافع اقتصادی حاصل از ترسیب کربن در اراضی زراعی گندم دشت سیستان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-90]
 • اسانس ارزیابی تأثیر اسانس زنجبیل بر ویژگی‌های کیفی ماست در طی دوره نگهداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 71-87]
 • اسیدآمینه بررسی اثرات محلول‌پاشی مواد آلی و عناصر کم‌مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 94-111]
 • انتقال مجدد ماده خشک تأثیر مصرف نیتروژن در مرحله گلدهی بر تولید و تسهیم ماده خشک، رابطه قدرت منبع و اندازه مخزن و فرایندهای تشکیل عملکرد در گندم، جو و تریتیکاله [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 36-49]

ب

 • بذرکار مکانیکی مقایسه عملکرد ریزدانه‌کار نیوماتیکی و بذرکار مکانیکی متداول در کشت مکانیزه کلزا [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 42-56]
 • برگ حنا طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداکننده غلتکی برگ حنا با هدف تعیین رطوبت مطلوب برای جداسازی برگ‏ها [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 63-76]
 • بیودیزل تهیه بیودیزل با ترانس استریفیکاسیون روغن زیتون تلخ و تاثیر مصرف آن بر انتشار آلاینده‏های یک موتور دیزل [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 57-70]

پ

 • پرولین ارزیابی ویژگی‏های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم کلزا (Brassica napus L) زمستانه در شرایط قطع آبیاری و تأخیر کاشت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]

ت

 • تجزیه کلاستر بررسی تنوع مورفولوژیکی-زراعی برخی از ارقام گوجه فرنگی در شهرستان خاش [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 16-26]
 • تراکم ارزیابی شاخص ‏های جمعیتی علف‏ های‏ هرز غالب در حاشیه بوم‏ نظام گندم و تأثیر علف‏ کش‏ های انتخابی گندم بر آنها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 88-100]
 • تراکم بررسی تراکم پذیری خاک تحت اثر رطوبت خاک و عوامل مکانیکی تراکتورهای متداول کشاورزی در یک نوع خاک رسی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 81-93]
 • ترانس استریفیکاسیون تهیه بیودیزل با ترانس استریفیکاسیون روغن زیتون تلخ و تاثیر مصرف آن بر انتشار آلاینده‏های یک موتور دیزل [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 57-70]
 • ترسیب کربن برآورد منافع اقتصادی حاصل از ترسیب کربن در اراضی زراعی گندم دشت سیستان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-90]
 • تنوع مورفولوژیکی-زراعی بررسی تنوع مورفولوژیکی-زراعی برخی از ارقام گوجه فرنگی در شهرستان خاش [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 16-26]
 • توده بومی خدمات بررسی خصوصیات رویشگاهی گیاه چندمنظوره انارشیطان یا گلپرک (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) در منطقه دلفارد شهرستان جیرفت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 22-33]

ج

 • جداکننده غلتکی طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداکننده غلتکی برگ حنا با هدف تعیین رطوبت مطلوب برای جداسازی برگ‏ها [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 63-76]
 • جلبک ‌دریایی بررسی اثرات محلول‌پاشی مواد آلی و عناصر کم‌مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 94-111]

چ

 • چگالی ظاهری بررسی تراکم پذیری خاک تحت اثر رطوبت خاک و عوامل مکانیکی تراکتورهای متداول کشاورزی در یک نوع خاک رسی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 81-93]

ح

 • حاشیه ارزیابی شاخص ‏های جمعیتی علف‏ های‏ هرز غالب در حاشیه بوم‏ نظام گندم و تأثیر علف‏ کش‏ های انتخابی گندم بر آنها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 88-100]
 • حدخمیری بررسی تراکم پذیری خاک تحت اثر رطوبت خاک و عوامل مکانیکی تراکتورهای متداول کشاورزی در یک نوع خاک رسی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 81-93]

خ

 • خاک ورزی تأثیر مصرف آب مغناطیس با یک دستگاه مغناطیس‏ کننده خورشیدی آب در روش‏ های مختلف خاک‏ ورزی وآبیاری بر عملکرد ذرت دانه ‏ای در جنوب کرمان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 27-41]
 • خشک کردن بررسی مکانیزم انتقال رطوبت در بافت های گیاهی با استفاده از مدل های انتقال در محیط های متخلخل – قسمت اول: مدل های انتقال رطوبت [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 50-66]
 • خصوصیات کیفی ارزیابی تأثیر اسانس زنجبیل بر ویژگی‌های کیفی ماست در طی دوره نگهداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 71-87]

د

 • درصد جوانه‌زنی بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذرگیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]

ذ

 • ذرت تأثیر مصرف آب مغناطیس با یک دستگاه مغناطیس‏ کننده خورشیدی آب در روش‏ های مختلف خاک‏ ورزی وآبیاری بر عملکرد ذرت دانه ‏ای در جنوب کرمان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 27-41]
 • ذرت بررسی اثر نانوذره فسفات، سنتز شده به روش‌های مایکروویو و اولتراسونیک بر ویژگی مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمایی ذرت (Zea mays L.) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 14-35]

ر

 • ریز دانه کار نیوماتیکی مقایسه عملکرد ریزدانه‌کار نیوماتیکی و بذرکار مکانیکی متداول در کشت مکانیزه کلزا [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 42-56]
 • رطوبت طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداکننده غلتکی برگ حنا با هدف تعیین رطوبت مطلوب برای جداسازی برگ‏ها [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 63-76]
 • رطوبت خاک بررسی تراکم پذیری خاک تحت اثر رطوبت خاک و عوامل مکانیکی تراکتورهای متداول کشاورزی در یک نوع خاک رسی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 81-93]
 • رگرسیون گام به گام بررسی تنوع مورفولوژیکی-زراعی برخی از ارقام گوجه فرنگی در شهرستان خاش [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 16-26]
 • روتیواتور تأثیر مصرف آب مغناطیس با یک دستگاه مغناطیس‏ کننده خورشیدی آب در روش‏ های مختلف خاک‏ ورزی وآبیاری بر عملکرد ذرت دانه ‏ای در جنوب کرمان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 27-41]
 • روش‌شناسی کیو نوع‌شناسی ذهنیت‌های کارشناسان در خصوص موانع توسعه کشاورزی حفاظتی (پژوهشی بر پایه روش‌شناسی کیو) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 91-106]
 • رویشگاه بررسی خصوصیات رویشگاهی گیاه چندمنظوره انارشیطان یا گلپرک (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) در منطقه دلفارد شهرستان جیرفت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 22-33]
 • روغن زیتون تلخ تهیه بیودیزل با ترانس استریفیکاسیون روغن زیتون تلخ و تاثیر مصرف آن بر انتشار آلاینده‏های یک موتور دیزل [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 57-70]

ز

 • زمان نگهداری ارزیابی تأثیر اسانس زنجبیل بر ویژگی‌های کیفی ماست در طی دوره نگهداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 71-87]

س

 • سیب‌زمینی بررسی عملکرد سیب‌زمینی کارهای متداول در منطقه جیرفت و کهنوج [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 67-80]
 • سیکلوتیلر تأثیر مصرف آب مغناطیس با یک دستگاه مغناطیس‏ کننده خورشیدی آب در روش‏ های مختلف خاک‏ ورزی وآبیاری بر عملکرد ذرت دانه ‏ای در جنوب کرمان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 27-41]
 • سندسموس اکیوتس بررسی قابلیت حذف فلز سنگین کادمیوم توسط سه گونه جلبک سندسموس آبلیکوس ، سندسموس اکیوتس ، سندسموس اینکراس اتیولس از پساب‌های صنعتی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 48-62]
 • سورگوم شیرین بررسی اثر مقادیر کود فسفر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم شیرین (.Sorghum bicolor L.) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]

ش

 • شاخص برداشت بررسی اثر مقادیر کود فسفر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم شیرین (.Sorghum bicolor L.) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]
 • شاخص تغذیه بررسی عملکرد سیب‌زمینی کارهای متداول در منطقه جیرفت و کهنوج [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 67-80]
 • شاخص جوانه‌زنی بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذرگیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • شاخص شانون ارزیابی شاخص ‏های جمعیتی علف‏ های‏ هرز غالب در حاشیه بوم‏ نظام گندم و تأثیر علف‏ کش‏ های انتخابی گندم بر آنها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 88-100]
 • شاخص مخروطی بررسی تراکم پذیری خاک تحت اثر رطوبت خاک و عوامل مکانیکی تراکتورهای متداول کشاورزی در یک نوع خاک رسی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 81-93]
 • شوری بررسی تأثیر نسبت‌های مختلف استفاده از پساب شهری در آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 34-47]

ع

 • علف کش ارزیابی شاخص ‏های جمعیتی علف‏ های‏ هرز غالب در حاشیه بوم‏ نظام گندم و تأثیر علف‏ کش‏ های انتخابی گندم بر آنها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 88-100]
 • علف هرز ارزیابی شاخص ‏های جمعیتی علف‏ های‏ هرز غالب در حاشیه بوم‏ نظام گندم و تأثیر علف‏ کش‏ های انتخابی گندم بر آنها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 88-100]
 • عملکرد دانه ارزیابی ویژگی‏های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم کلزا (Brassica napus L) زمستانه در شرایط قطع آبیاری و تأخیر کاشت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • عملکرد دانه بررسی اثر مقادیر کود فسفر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم شیرین (.Sorghum bicolor L.) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]
 • عنصر روی بررسی اثرات محلول‌پاشی مواد آلی و عناصر کم‌مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 94-111]

غ

 • غلات تأثیر مصرف نیتروژن در مرحله گلدهی بر تولید و تسهیم ماده خشک، رابطه قدرت منبع و اندازه مخزن و فرایندهای تشکیل عملکرد در گندم، جو و تریتیکاله [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 36-49]

ف

 • فاصله طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداکننده غلتکی برگ حنا با هدف تعیین رطوبت مطلوب برای جداسازی برگ‏ها [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 63-76]
 • فتوسنتز جاری تأثیر مصرف نیتروژن در مرحله گلدهی بر تولید و تسهیم ماده خشک، رابطه قدرت منبع و اندازه مخزن و فرایندهای تشکیل عملکرد در گندم، جو و تریتیکاله [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 36-49]
 • فرسایش خاک نوع‌شناسی ذهنیت‌های کارشناسان در خصوص موانع توسعه کشاورزی حفاظتی (پژوهشی بر پایه روش‌شناسی کیو) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 91-106]
 • فسفات بررسی اثر نانوذره فسفات، سنتز شده به روش‌های مایکروویو و اولتراسونیک بر ویژگی مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمایی ذرت (Zea mays L.) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 14-35]
 • فلز سنگین بررسی قابلیت حذف فلز سنگین کادمیوم توسط سه گونه جلبک سندسموس آبلیکوس ، سندسموس اکیوتس ، سندسموس اینکراس اتیولس از پساب‌های صنعتی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 48-62]

ق

 • قطع آبیاری ارزیابی ویژگی‏های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم کلزا (Brassica napus L) زمستانه در شرایط قطع آبیاری و تأخیر کاشت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]

ک

 • کادمیوم. میکرو جلبک بررسی قابلیت حذف فلز سنگین کادمیوم توسط سه گونه جلبک سندسموس آبلیکوس ، سندسموس اکیوتس ، سندسموس اینکراس اتیولس از پساب‌های صنعتی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 48-62]
 • کربن آلی خاک بررسی تأثیر نسبت‌های مختلف استفاده از پساب شهری در آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 34-47]
 • کشاورزی حفاظتی نوع‌شناسی ذهنیت‌های کارشناسان در خصوص موانع توسعه کشاورزی حفاظتی (پژوهشی بر پایه روش‌شناسی کیو) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 91-106]
 • کشت مکانیزه مقایسه عملکرد ریزدانه‌کار نیوماتیکی و بذرکار مکانیکی متداول در کشت مکانیزه کلزا [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 42-56]
 • کلروفیل ارزیابی ویژگی‏های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم کلزا (Brassica napus L) زمستانه در شرایط قطع آبیاری و تأخیر کاشت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • کلزا مقایسه عملکرد ریزدانه‌کار نیوماتیکی و بذرکار مکانیکی متداول در کشت مکانیزه کلزا [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 42-56]
 • کلزا ارزیابی ویژگی‏های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم کلزا (Brassica napus L) زمستانه در شرایط قطع آبیاری و تأخیر کاشت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • کمپوست بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذرگیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • کود بررسی اثر نانوذره فسفات، سنتز شده به روش‌های مایکروویو و اولتراسونیک بر ویژگی مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمایی ذرت (Zea mays L.) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 14-35]
 • کوددهی تأثیر مصرف نیتروژن در مرحله گلدهی بر تولید و تسهیم ماده خشک، رابطه قدرت منبع و اندازه مخزن و فرایندهای تشکیل عملکرد در گندم، جو و تریتیکاله [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 36-49]
 • کود شیمیایی بررسی اثر مقادیر کود فسفر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم شیرین (.Sorghum bicolor L.) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]

گ

 • گوجه فرنگی بررسی تنوع مورفولوژیکی-زراعی برخی از ارقام گوجه فرنگی در شهرستان خاش [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 16-26]
 • گونه گندم برآورد منافع اقتصادی حاصل از ترسیب کربن در اراضی زراعی گندم دشت سیستان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-90]

م

 • ماست ارزیابی تأثیر اسانس زنجبیل بر ویژگی‌های کیفی ماست در طی دوره نگهداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 71-87]
 • محیط متخلخل بررسی مکانیزم انتقال رطوبت در بافت های گیاهی با استفاده از مدل های انتقال در محیط های متخلخل – قسمت اول: مدل های انتقال رطوبت [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 50-66]
 • مدل سازی بررسی مکانیزم انتقال رطوبت در بافت های گیاهی با استفاده از مدل های انتقال در محیط های متخلخل – قسمت اول: مدل های انتقال رطوبت [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 50-66]
 • مرتع بررسی خصوصیات رویشگاهی گیاه چندمنظوره انارشیطان یا گلپرک (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) در منطقه دلفارد شهرستان جیرفت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 22-33]
 • میکروارگانیزم های مؤثر بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذرگیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • منطقه سیستان برآورد منافع اقتصادی حاصل از ترسیب کربن در اراضی زراعی گندم دشت سیستان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-90]
 • منگنز بررسی اثرات محلول‌پاشی مواد آلی و عناصر کم‌مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 94-111]
 • مورفوفیزیولوژیکی بررسی اثر نانوذره فسفات، سنتز شده به روش‌های مایکروویو و اولتراسونیک بر ویژگی مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمایی ذرت (Zea mays L.) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 14-35]
 • موزع پیاله‌ای بررسی عملکرد سیب‌زمینی کارهای متداول در منطقه جیرفت و کهنوج [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 67-80]

ن

 • نانو بررسی اثر نانوذره فسفات، سنتز شده به روش‌های مایکروویو و اولتراسونیک بر ویژگی مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمایی ذرت (Zea mays L.) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 14-35]
 • نفوذ پذیری بررسی مکانیزم انتقال رطوبت در بافت های گیاهی با استفاده از مدل های انتقال در محیط های متخلخل – قسمت اول: مدل های انتقال رطوبت [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 50-66]
 • نفوذپذیری خاک بررسی تأثیر نسبت‌های مختلف استفاده از پساب شهری در آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 34-47]
 • نیمه خودکار بررسی عملکرد سیب‌زمینی کارهای متداول در منطقه جیرفت و کهنوج [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 67-80]

و

 • ورمی‌کمپوست بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذرگیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]

ه

 • هدایت هیدرولیکی بررسی تأثیر نسبت‌های مختلف استفاده از پساب شهری در آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 34-47]
 • همبستگی فنوتیپی بررسی تنوع مورفولوژیکی-زراعی برخی از ارقام گوجه فرنگی در شهرستان خاش [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 16-26]