دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-111 
بررسی اثرات محلول‌پاشی مواد آلی و عناصر کم‌مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی

صفحه 94-111

10.30495/sarj.2021.1944622.1051

علی حاتمی؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ عبدالکریم اجرایی؛ سیدعبدالحسین محمدی جهرمی؛ حامد حسن زاده خانکهدانی