ارزیابی روش‌های مختلف خاک‌ورزی و نوع کود بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در رقم ‏های کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی

10.30495/sarj.2022.1952738.1067

چکیده

به منظور ارزیابی سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و نوع کود بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد روی محصول کلزا آزمایشی درمزرعه شرکت کشت و صنعت مغان در سال 1400-1399 انجام یافته است. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی در سه تکرار به مرحله اجرا درآمد. خاک‏ورزی به عنوان عامل اصلی در سه سطح (مرسوم، کم‏ خاک‏ورزی و بدون خاک‏ورزی )، نوع کود به عنوان عامل فرعی در دو سطح (کود حیوانی 5 تن در هکتار و کود فسفات آمونیوم 500 کیلوگرم در هکتار و رقم مورد آزمایش به عنوان عامل فرعی فرعی در دو سطح (نپتون و بارلی) در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس اثرات اصلی (سیستم خاک‌ورزی، نوع کود و رقم مورد) و سیستم های خاک‏ ورزی در نوع کود و نوع رقم آزمایش نشان داد که تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و عملکرد دانه درسطح احتمال 1درصد و عملکرد دانه در نوع کود 5 درصد معنی ‏دار بوده که بیشترین میانگین عملکرد دانه به تیمار کم خاک‏ ورزی و کود حیوانی5 تن در هکتار و کمترین آن به تیمار بدون خاک‏ورزی و کود فسفات آمونیوم 500 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. اثر سیستم های خاک‏ورزی (نوع کود و نوع رقم) و نوع کود در نوع رقم فقط بر روی تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد بوته در مترمربع (1و5 درصد)، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه در سطح احتمال 1 درصد معنی‏ دار شد که بیشترین میانگین به تیمار کم خاک‏ورزی (کود حیوانی 5 تن در هکتار در رقم نپتون) و کود حیوانی 5 تن در هکتار در رقم نپتون و کمترین میانگین به تیمار بدون خاک‏ ورزی (کود فسفات آمونیوم 500گیلو در هکتار در رقم نپتون ) و کود حیوانی 5 تن در هکتار در رقم نپتون به دست آمد. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانه سیستم های خاک‏ ورزی در نوع کود و نوع رقم بر اجزای عملکرد نشان داد که بیشترین میانگین به تیمار کم خاک‏ ورزی در کود حیوانی 5 تن در هکتار و رقم نپتون و کمترین میانگین به تیمار بدون خاک‏ ورزی در کود فسفات آمونیوم 500 کیلوگرم در هکتار و رقم بارلی عاید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Different Tillage Systems and Fertilizer Types on Grain Yield and Yield Components in Several Rapeseed Cultivars

نویسندگان [English]

  • Javad Tarighi 1
  • Mousa Azad 2
1 Assistant Professor of Biosystems Engineering، Mohaghegh Ardabili University، Ardabil، Iran
2 PhD Student، Biosystems Engineering, Mohaghegh Ardabili University، Ardabil، Iran
چکیده [English]

In order to evaluate different tillage systems and fertilizer types on grain yield and yield components on rapeseed, an experiment was done on the farm of Moghan Agro-industry Company in 1399-1400. This experiment was performed in a completely randomized with three replications. Tillage as the main factor in three levels (conventional, low tillage and no tillage), type of fertilizer as a secondary factor in two levels (animal manure 5t/ha and ammonium phosphate fertilizer 500 kg/ha and the cultivar tested to title of sub-factor was considered at two levels (Neptune and Barley). Main, number of pods per plant, number of seeds per pod, 1000-seed weight and grain yield at 1% probability level and grain yield in fertilizer type were 5%. The highest average grain yield was 5 tons / ha and the lowest It was obtained without tillage and ammonium phosphate fertilizer (500 kg / ha). 1 and 5%), number of pods per plant, number of seeds per pod and grain yield were significant at 1% probability level, with the highest mean for low tillage treatment (5 tons of animal manure). R hectares in Neptune cultivar) and animal manure 5 tons per hectare in Neptune cultivar and the lowest average was obtained without tillage (500 g ammonium phosphate fertilizer per hectare in Neptune cultivar) and animal manure 5t/ha in Neptune cultivar. The results of comparing the mean of the three interactions of tillage systems in fertilizer type and cultivar type on yield components showed that the highest mean of low tillage treatment in animal manure of 5t/ha and Neptune cultivar and the lowest average of no tillage treatment in ammonium phosphate fertilizer 500 kg per hectare and Barley cultivar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analysis of variance
  • Cultivar type
  • Grain yield
  • The weight of one thousand seeds
  • tillage systems