اثر مقادیر کودهای نیتروژن و سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum Vulgare L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت، واحد علوم وتحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گروه زراعت، واحد علوم وتحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه مهندسی زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.30495/sarj.2022.1952124.1066

چکیده

به منظور مطالعه ‏ی تأثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و سولفات روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه گیاه جو (رقم 13 سراسری) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی- پژوهشی واقع در شهرستان کارون استان خوزستان به اجرا در آمد. در این پژوهش کود نیتروژن در 3 سطح (0، 30، 60 کیلوگرم در هکتار) و کود سولفات روی در 4 سطح (0، 10، 20 و30 کیلوگرم در هکتار) به صورت نواری در زمان کاشت بذر در دسترس گیاه قرار داده شد. نتایج نشان داد سطوح مختلف کود سولفات روی و نیتروژن اثر معنی داری در سطح یک درصد آماری بر عملکرد و اجزای عملکرد جو داشت به طوری که با مصرف 60 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن حداکثر تولید دانه (3/28 تن در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی (9/34 تن در هکتار) بدست آمد، همچنین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی تحت تاثیر کود سولفات روی نیز قرار گرفت و حداکثر عملکرد دانه (3 تن در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی (9/19 تن در هکتار) از تیمار مصرف 30 کیلوگرم در هکتار کود سولفات روی به دست آمد. در میان سطوح کود سولفات روی، تیمار کودی 30 کیلوگرم روی در هکتار از نظر تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در واحد سطح و شاخص برداشت مناسب‏ترین تیمار بود. مصرف کود نیتروژن نیز نسبت به شرایط عدم مصرف سبب افزایش تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، شاخص برداشت و وزن هزاردانه گیاه جو شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of nitrogen and zinc sulfate fertilizers on yield and yield components of barley (Hordeum Vulgare L.)

نویسندگان [English]

  • Arvin Behdarvandan 1
  • Yahya Soleymani 2
  • Mojtaba Alavifazel 3
1 Master of Science، Department of Agronomy، Khuzestan Science and Research Branch، Islamic Azad University، Ahvaz، Iran.
2 Master of Science، Department of Agronomy، Khuzestan Science and Research Branch، Islamic Azad University، Ahvaz، Iran.
3 Associate Professor، Department of Agronomy، Ahvaz Branch، Islamic Azad University، Ahvaz، Iran
چکیده [English]

For the purpose of study on the different levels effects of nitrogen fertilizers and zinc sulfate on seed yield and yield components of barley (figure 13 sarasari barley), the experiment was conducted to factorial based on statistical plan format of block randomized design in karun area of Khuzestan province with four replications. In this research nitrogen fertilizer in 3 levels (0,30,60 kg ha-1), and zinc sulfate fertilizer in four levels (0,10,20,30 kg ha-1) that were supply with strip application which available to crop at seeding times. The results showed that different levels of zinc sulfate and nitrogen fertilizer had significant effects on yield and yield components at one percent level. So that by using maximum nitrogen fertilizer seed produce increase to maximum (3.28 tons per hectare) and biological yield harvest index (9.34 tons in hectare), obtained by consumption of 60 kg nitrogen fertilizer per hectare. So grain performance and biological function affected by zinc sulfate as a result maximum of product of grain. (3 tons per hectare). Biological (9.19 tons per hectare) caused by usage of 30 kg zinc sulfate per hectare. Between fertilizer levels, zinc sulfate fertilizer treatment of 30 kg per hectare in terms of production numbers of seeds per yield and harvest index. The most suitable treatment known is nitrogen fertilizer also relative to non-consumption conditions caused increasing of spike per levels, seeds amount per spike and harvest index and the weight of 1000 seeds of barley.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nutrients
  • harvest index
  • Seed yield
  • barley