مقایسه کارایی روش‏های مکانیکی، زراعی و شیمیایی برای کنترل علف‏های هرز سوروف، تاج خروس و پیچک صحرایی در مزارع ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مهندسی زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد، گناباد، خراسان رضوی، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی زراعت، واحد گناباد، دانشگاه آزاد اسلامی، گناباد، خراسان رضوی، ایران

10.30495/sarj.2022.1944020.1049

چکیده

به منظور بررسی کارایی روش های غیرشیمیایی و شیمیایی و سودمندی کاربرد همزمان آن ها برای کنترل علف ‏های هرز سوروف (Echinochloa Crus-galli)، تاج خروس (Amaranthus Retroflexus) و پیچک صحرایی (Convolvulus Arvensis) در ذرت، آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1398 در شهرستان ورامین استان تهران اجرا گردید. عامل اصلی (A) تیمارهای غیرشیمیایی شامل سه سطح : AM ماخار (زراعی)،:AC کولتیواتور (مکانیکی) و  :A0(بدون عملیات زراعی یا مکانیکی) بود. عامل فرعی تیمارهای‏ شیمیایی شامل سه سطح HFS (علفکش فورام سولفورن (اکوئیپ) به میزان دو لیتر در هکتار)، HNS (علفکش نیکوسولفورون (کروز) به میزان 1/5 لیتر در هکتار)، HA+G  (مخلوط آلاکلر(لاسو) و گزاپرایم (آترازین) به ترتیب به میزان 5 و 1 لیتر هکتار وH0  (وجین دستی) بود. تعداد علف‏ های هرز تاج خروس و پیچک  صحرایی (نسبت به شاهد)  با اجرای  ماخار (ماخار یا Am) و کولتیواتور (کولتیواتور یا AC)  کاهشی در حدود 90% داشتند و افزایش عملکرد (نسبت به شاهد) حدود 55-60% بود. در حالی که اجرای تیمارهای غیر شیمیایی (زراعی-مکانیکی) بر کاهش تعداد علف‏های هرز سوروف بی‏تأثیر بود. علفکش نیکوسولفرون (کروز) همانند تیمار وجین دستی (H0) منجر به کنترل بیش از 90 درصد های علف هرز تاج خروس و پیچک گردید ولی تنها 70 درصد علف‏های هرز سوروف را کنترل نمود. در کرت‏هایی که عملیات ماخار (Am) یا کولتیواسیون (AC) در آنها انجام شده بود، تفاوت معنی‏ داری از نظر عملکرد دانه ذرت (8000-8500 کیلوگرم در هکتار) بین وجین دستی (H0) و علفکش نیکوسولفورن (HNS)  دیده نشد، اما در کرت‏هایی که عملیات زراعی-مکانیکی (A0) در آنها انجام نشده بود، تیمار وجین دستی (H0) در مقایسه با کاربرد علفکش نیکوسولورن (HNS) دارای 12/5 درصد عملکرد دانه ذرت بیشتری بود. در نتیجه برای علف هرز سوروف روش تلفیقی تیمارهای ماخار- نیکوسولفورون و کولتیواتور- نیکوسولفورون  پیشنهاد می ‏گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Mechanical, Agronomic and Chemical Methods for Control of Echinochloa Crus-galli, Amaranthus Retroflexus and Convolvulus Arvensis Weeds of Corn Fields

نویسندگان [English]

  • Ahad Madani 1
  • Amirhossein Fiuzi 2
  • Masoud Amini 1
1 Assistant professor of Agronomy Engineering; Gonabad Branch; Islamic Azad University; Gonabad; Khorasan Razavi; Iran
2 Master of Scienc, Gonabad Branch, slamic Azad University,Gonabad, Khorasan Razavi, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the efficiency of non-chemical and chemical methods and their simultaneous use to control of weeds (Echinochloa Crus-galli, Amaranthus Retroflexus and Convolvulus Arvensis) in maize, a split plot experiment was conducted in the randomized complete block design in three replications and implemented at Varamin-Iran. The main factor (A) was non-chemical treatments consisted of three levels: AM: Irrigation before sowing (agronomic), AC: cultivator (mechanical) and A0 (without agronomic or mechanical operations). Sub-factor was (H) of chemical treatments include three levels of HFS (Foramsulfuron (at a rate of two liters per hectare, HNS (nicosulfuron at a rate of 1.5 liters per hectare), HA + G (atrazine and Gazaprim) and H0 (manual weeding by hand), respectively. The number of Amaranthus Retroflexus and Convolvulus Arvensis weeds (compared to the control) decreased by about 90% with the irrigation before sowing (Am) or cultivator (AC), and the increase in yield (compared to the control) was about 55-60%. While the non-chemical treatments (agro-mechanical) had no effect on reducing the number of Echinochloa Crus-galli weed. Nicosulfuron herbicide, similar to hand weeding (H0), controlled more than 90% of the Amaranthus Retroflexus and Convolvulus Arvensis weeds, but only 70% of the Amaranthus Retroflexus and Convolvulus Arvensis weeds. There was no significant difference in terms of corn grain yield (8000-8500 kg / ha) between hand weeding (H0) and nicosulforn herbicide (HNS) in plots in with agro-mechanical operations. However, in plots where agro-mechanical operations (A0) were not performed, hand weeding (H0) had 12.5% ​​higher corn grain yield compared to Nicosoluren herbicide application (HNS). Therefore, for Echinochloa Crus-galli, a combination of Irrigation-nicosulfuron and cultivator-nicosulfuron treatments is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivator
  • Gesaprim
  • Nicosulfuron
  • pre-planting irrigation