بررسی اثرات محلول‌پاشی مواد آلی و عناصر کم‌مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باغبانی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 دانشیار گروه باغبانی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

3 استادیار گروه باغبانی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

4 پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

10.30495/sarj.2021.1944622.1051

چکیده

به‌منظور افزایش خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی، پژوهشی با هدف بررسی کاربرد محلول‌پاشی مواد آلی و عناصر کم‌مصرف در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 11 تیمار و سه تکرار در شهرستان جهرم طی دو سال متوالی انجام شد. زمان اعمال تیمارها در ابتدا و انتهای مرحله کیمری روی خوشه‌ها بود. تیمارها شامل اسیدآمینه (500 و 1000 میلی‌گرم در لیتر)، جلبک ‌دریایی (250 و 500 میلی‌گرم در لیتر)، عناصر کم‌مصرف شامل روی، آهن، منگنز و مس (1000 و 1500 میلی‌گرم در لیتر)، چهار تیمار ترکیبی از اسیدآمینه، جلبک‌‌ دریایی و عناصر کم‌مصرف، و تیمار شاهد (آب‌ مقطر) بود. تیمارها بر همه صفات به‌جز قطر میوه، TSS و pH اثر معنی‌داری داشتند. بیشترین درصد وزنی خارک، رطب و خرما به ترتیب در استفاده از تیمار ترکیبی اسیدآمینه 1000 میلی‌گرم در لیتر + عناصر کم‌مصرف 1500 میلی‌گرم در لیتر (1/10 درصد)، اسیدآمینه 1000 میلی‌گرم در لیتر + جلبک 500 میلی‌گرم در لیتر (30 درصد) و تیمار جلبک دریایی 500 میلی‌گرم در لیتر (98 درصد)، بالاترین درصد ضایعات در تیمار اسیدآمینه 1000 میلی‌گرم در لیتر و بیشترین تعداد میوه در خوشه در تیمار ترکیبی جلبک 500 میلی‌گرم در لیتر + عناصر کم‌مصرف 1500 میلی‌گرم در لیتر (994 میوه) مشاهده شد. در سایر صفات کمی ‌به ویژه عملکرد، تیمار ترکیبی اسیدآمینه 1000 میلی‌گرم در لیتر + جلبک 500 میلی‌گرم در لیتر + عناصر کم‌مصرف 1500 میلی‌گرم در لیتر بهتر از بقیه تیمارها بود. در بررسی صفات کیفی، بیشترین شاخص‌ طعم در تیمار اسیدآمینه 500 میلی‌گرم در لیتر مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effects of Foliar Application of Organic Matter and Trace Elements on the Quantitative and Qualitative Characteristics of Phoenix dactylifera c.v. Zahidi

نویسندگان [English]

  • Ali Hatami 1
  • Abolhossein Aboutalebi Jahromi 2
  • Abdolkarim Ejraei 3
  • Sayed Abdolhossein Mohammadi Jahromi 3
  • Hamed Hassanzadeh Khankahdani 4
1 Ph.D Student of Horticultural Science, Department of Horticulture، Jahrom Branch، Islamic Azad University، Jahrom، Iran
2 Associate Professor، Department of Horticulture، Jahrom Branch، Islamic Azad University، Jahrom، Iran
3 Assistant Professor، Department of Horticulture، Jahrom Branch، Islamic Azad University، Jahrom، Iran
4 Horticulture Crops Research Department, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

In order to increase the quantitative and qualitative characteristics of Zahidi dates, a study was conducted to investigate the effects of foliar application of organic matter and trace elements in the randomized complete blocks with 11 treatments and three replications in Jahrom city for two consecutive years. Using treatments time was in the beginning and end of Kimri stage. Treatments were including amino acid (500 and 1000 mgL-1); seaweed (250 and 500 mgL-1); trace elements including zinc, iron, manganese, and copper (1000 and 1500 gmL-1); amino acid 1000 mgL-1 + seaweed 500 mgL-1; amino acid 1000 mgL-1 + trace elements 1500 mgL-1; seaweed 500 mgL-1 + trace elements 1500 mgL-1; amino acid 1000 mgL-1 + seaweed 500 mgL-1 + trace elements 1500 mgL-1; and control treatment (distilled water). The treatments had significant influence on the all traits except fruit diameter, TSS, and pH. Highest weight percent of Khalal was observed in amino acid 1000 mgL-1+trace elements 1500 mgL-1 (10%), biggest Rutab weight was in amino acid 1000 mgL-1 + seaweed 500 mgL-1 (30%), greatest Tamar weight was in seaweed 500 mgL-1 (98%), highest waste percent was in amino acid 1000 mgL-1, and the number of fruits in bunch in treatment including seaweed 500 mgL-1 + trace element 1500 mgL-1 (994 fruits). But in the other quantitative traits especially yield, amino acid 1000 mgL-1 + seaweed 500 mgL-1 + trace element 1500 mgL-1 was better than other treatments. In assessment of qualitative traits, the highest flavor index was observed in amino acid 500 mgL-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • amino acid
  • Iron
  • Manganese
  • Seaweed
  • Zinc