بررسی تراکم پذیری خاک تحت اثر رطوبت خاک و عوامل مکانیکی تراکتورهای متداول کشاورزی در یک نوع خاک رسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

10.30495/sarj.2021.1945320.1052

چکیده

در این آزمایش کاربردی، به منظور بررسی تأثیر تراکتورهای متداول کشاورزی بر تراکم خاک، تأثیر تردد تراکتور در دو سطح (یک و سه بار عبور) در رطوبت‌های مختلف خاک در سه سطح (حد خمیری، 0/8 و 0/6 حد خمیری) با دو سرعت پیشروی کم و متوسط تراکتور (3 و 4/5 کیلومتر بر ساعت)، با اندازه‌گیری شاخص‌های تراکم شامل چگالی ظاهری و شاخص مخروطی خاک در یک نوع خاک رسی در شهرستان کاشمر اجرا شد. آزمایش ها با استفاده از تراکتور مسی فرگوسن 285 بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و سه بار تکرار اجرا و نتایج در سه عمق مختلف خاک (10-0، 20-10، 30-20) سانتی‌متر تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که تیمارهای رطوبت خاک و تردد تراکتور در عمق‌های اول و دوم اختلاف معنی داری بر مقدار شاخص مخروطی ایجاد کرده است. تیمار رطوبت فقط در عمق 20-10 سانتی متر خاک اثر معنی داری بر مقدار چگالی ظاهری خاک داشت. همچنین بیشترین افزایش تراکم در عمق 15-10 سانتی‌متر اتفاق می‌افتد و در عمق‌های پایین‌تر از 20 سانتی‌متر به دلیل سبک بودن تراکتور، تغییرات معنی داری در مقدار تراکم ایجاد نشده است. نتایج نشان می‌دهد که خاک در رطوبت حد خمیری بیشترین واکنش را نسبت به تراکم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of soil compaction due to soil moisture and mechanical factors of conventional agricultural tractors in a type of clay

نویسندگان [English]

  • Reza Baghbani 1
  • Rasool Khodabakhshian Kargar 2
  • Hossein Sabourifard 1
1 Faculty member, Department of Agricultural Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
2 Assitant Professor, Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

In this applied experiment, in order to investigate the effect of conventional agricultural tractors on soil density, the effect of tractor traffic at two levels (one and three passes) at different soil moisture levels at three levels (plastic limit, 0.8 and 0.6 plastic limit) With two low and medium speeds of tractor (3 and 4.5 km / h), by measuring the density indices including bulk density and soil cone index in a type of clay in Kashmar city was performed. Experiments using Messi Ferguson 285 tractor as a factorial experiment in a randomized complete block design with three repetitions and the results were analyzed at three different soil depths (0-10, 10-20, 20-30) cm. The results showed that the soil moisture and tractor traffic treatments in the first and second depths had a significant difference on the value of the cone index. Moisture treatment only at a depth of 10-20 cm in the soil had a significant effect on the bulk density of the soil. Also, the highest increase in density occurs at a depth of 10-15 cm, and at depths lower than 20 cm, due to the lightness of the tractor, no significant changes in the amount of density.The results show that the soil at the plastic limit moisture has the highest response to compaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compaction
  • bulk density
  • paste limit
  • Soil Moisture
  • cone index