بررسی اثر مقادیر کود فسفر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم شیرین (.Sorghum bicolor L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گروه زراعت، واحد علوم وتحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.30495/sarj.2021.1939746.1038

چکیده

به منظور بررسی اثر مقادیر کود فسفر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه سورگوم شیرین، آزمایشی در مرکز تحقیقات نیشکر و صنایع جانبی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. در این آزمایش کود فسفر در 3سطح (120،90،60کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل اصلی و تراکم بوته نیز با 3 سطح (120،100،80 هزار بوته در هکتار) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد سطوح کود فسفر اثر معنی داری در سطح یک درصد آماری بر عملکرد بیولوژیکی و همچنین اثر معنی داری در سطح پنج درصد آماری بر تعداد دانه در خوشه سورگوم شیرین داشت. اما تفاوت معنی داری بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت دیده نشد. در میان سطوح کود فسفر، تیمار کودی 120 کیلوگرم در هکتار از نظر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه مناسب ترین تیمار شناخته شد. افزایش تراکم بوته سبب افزایش عملکرد دانه سورگوم شیرین شد. در این میان بیشترین عملکرد دانه با 2200کیلوگرم در هکتار از تیمار 120 کیلوگرم در هکتار فسفر وکمترین مقدار عملکرد دانه نیز با 2100 کیلوگرم در هکتار از تیمار 60 کیلوگرم در هکتار فسفر به دست آمد. از طرفی بیشترین عملکرد دانه در تراکم 120 هزار بوته در هکتار با مقداری معادل 2300 کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد دانه نیز با 2000 کیلوگرم در هکتار از تراکم 80 هزار بوته در هکتار به دست آمد. بر همکنش مصرف کود فسفر و تراکم بوته با یکدیگر نیز بر عملکرد دانه سورگوم شرین معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Plant Density and Amounts of Phosphorus on Yield and Yield Components of Sweet Sorghum (Sorghum bicolor L.)

نویسندگان [English]

  • Yahya Soleymani 1
  • Mojtaba Alavifazel 2
1 Master of Science، Department of Agronomy، Khuzestan Science and Research Branch، Islamic Azad University، Ahvaz, Iran,
2 Associate Professor، Department of Agronomy، Ahvaz Branch، Islamic Azad University، Ahvaz، Iran
چکیده [English]

In order to investigate effects of Amount of phosphorus fertilizer and plant density on yield and yield components of sweet Sorghum, an experiment has been executed in the sugarcane research center and lateral industries. The experiment is done in the Split plot way and the complete random blocks format with three replications. In this experiment, phosphorus fertilizer is considered in three levels (60, 90,120 kg in a hectare). Also, plant density is considered in three levels (80000, 100000,120000 plants in a hectare) as a secondary factor. The results show that increasing amount of phosphor to 120 kg in a hectare causes meaningful changes in operation, biological yield and number of seeds in bunches. Also rising plant density to 120,000 plants in a hectare changes seed operation, number of seeds in bunches, weight of 1000 seeds, biological yield and harvest index dramatically. So, maximum and minimum seed yield are 2200 and 2100 kg in a hectare from 120 and 60 kg treatment in phosphor hectare, respectively. Moreover, maximum seed yield which is about 2300 kg in a hectare has been obtained from density of 120000 plants in a hectare. Also, minimum seed yield which is 2000 kg in a hectare has been gotten from density of 80000 plants. Generally, obtained results from investigation of mutual effects of phosphor average and plant density on seed yield shows that most amounts belong to 120 kg phosphorous treatment hybrid and density of 120000 plants in a hectare

کلیدواژه‌ها [English]

  • sweet sorghum
  • harvest index
  • Seed yield
  • Chemical Fertilizer