ارزیابی شاخص ‏های جمعیتی علف‏ های‏ هرز غالب در حاشیه بوم‏ نظام گندم و تأثیر علف‏ کش‏ های انتخابی گندم بر آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

تنوع زیستی علف‏ های‏ هرز حاشیه مزارع به عنوان یک عامل تأثیر گذار در پراکندگی و توزیع مکانی آفات و همچنین می ‏توانند به عنوان گیاهان تله و یا زیستگاه مناسبی برای حشرات مفید باشند و محصول اصلی را در برابر آفات حفاظت کنند. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات تنوع زیستی علف‏ های‏ هرز حاشیه بوم نظام زراعی گندم که تحت تأثیر کاربرد علف‏ کش‏ ها قرارگرفت. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی شوشتر انجام گردید. تیمارها: آکسیال 450 میلی لیتر در هکتار، آکسیال + لوگران اکسترا به ترتیب به میزان 450 میلی لیتر و 200 گرم در هکتار، آکسیال 650 میلی‏ لیتر در هکتار، آکسیال + لوگران اکسترا به ترتیب به میزان 650 میلی لیتر و 200 گرم در هکتار، تاپیک+ گرانستار به ترتیب به میزان 1 لیتر و 25 گرم در هکتار، آکسیال+ گرانستار به ترتیب به میزان 450 میلی‏ لیتر و 25 گرم در هکتار، آکسیال+ گرانستار به ترتیب به میزان 450 میلی‏ لیتر و 25 گرم در هکتار، تیماره با وجین و شاهد بدون وجین بود. نتایج نشان داد، تنوع زیستی علف‏ های‏ هرز در حاشیه با کمترین تراکم و وزن‏ خشک علف‏ هرز یونجه زرد یکساله (Melilotus officinalis L) در تیمار با کاربرد علف‏ کش‏ های آکسیال 450 میلی ‏لیتر+ لوگران اکسترا  200 گرم در هکتار و کمترین تراکم و وزن خشک علف‏ هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L) در تیمار با کاربرد علف‏ کش ‏های آکسیال 650 میلی لیتر+ لوگران اکسترا 200 گرم در هکتار و کمترین تراکم و وزن خشک علف‏ هرز یولاف وحشی(AvenaludovicianaL) در تیمار با کاربرد علف‏ کش‏ های آکسیال 650 میلی ‏لیتر+ لوگران اکسترا  200 گرم در هکتار مشاهده شد. بنابراین با کاربرد و افزایش تأثیر گذاری علف‏ کش ‏های آکسیال+ لوگران اکسترا، سبب کاهش تنوع زیستی علف ‏های ‏هرز در حاشیه بوم نظام زراعی نسبت به دیگر علف‏ کش‏ ها شد. بیشترین مقدار شاخص تنوع شانون-وینر بر اساس تراکم علف‏ های‏ هرز ( در 0.25 مترمربع) در تیمار با وجین 0.643 و کمترین آن در تیمار آکسیال 650+ لوگران 200 با 0.397 دیده شد. بنابراین با توجه به کاهش شاخص تنوع شانون-وینر و تراکم و وزن خشک علف ‏های‏ هرز، نگرانی ‏های ویژه ای در کاهش تنوع زیستی گیاهی حاشیه بوم نظام های زراعی بدلیل مصرف علف کش های شیمیایی خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Weed Population Predominant Ecosystems on the Sidelines of Wheat and Wheat on Their Effect Selective Herbicide

نویسندگان [English]

  • Einollah Hesami 1
  • Mohesen Jahan 2
  • Farshad Ebrahimpour 3
1 Assistant Professor، Department of Agronomy، Islamic Azad University، Shoushtar Branch، Shoushtar، Iran
2 Associate Professor، Department of Agronomy and Plant Breeding، Faculty of Agriculture، Ferdowsi University of Mashhad، Mashhad، Iran
3 Associate Professor، Payame Noor University Tehran، Tehran، Iran
چکیده [English]

Biodiversity weeds marginal lands as a contributing factor in the distribution and spatial distribution of pests and also can be used as trap plants or habitat for beneficial insects and original product to protect against pests. The purpose of this study was to investigate the biodiversity changes of weeds in the margins of the wheat crop system that were affected by the use of herbicides. So this experiment in a randomized complete block design with four replications was performed College of Agriculture Branch. Treatments include: Axial 450 ml per hectare, Axial + Logar Extra respectively 450 ml and 200 grams per hectare, Axial 650 ml per hectare, Axial + Logar Extra respectively 650 ml and 200 grams per hectare, Thread + Granstar respectively 1 liter and 25 grams per hectare, Axial + Granstar at 450 ml and 25 g / ha, respectively Axial + Granstar respectively 450 ml and 25 g per hectare, Treatments with the weeding and weed control. The results showed that, Marginal biodiversity with the lowest density and dry weight of one-year yellow alfalfa (Melilotus officinalis L) weed in treatment with application of herbicides Axial 450 ml + Logran Extra 200 g / ha and the lowest Density and dry weight of wild mustard (Sinapis arvensis L) in the treatment with application of herbicides Axial 650 ml + Logran Extra 200 g / ha and the lowest density and dry weight of wild oat weed (Avena ludoviciana L) in Treatment with herbicides Axial 650 ml + Logran Extra 200 g / ha was observed. Therefore, by using and increasing the effectiveness of herbicides Axial + Logran Extra, it reduced the biodiversity of weeds in the margins of the herd system compared to other herbicides. The highest value of Shannon-Wiener diversity index based on weed density (in 0.25 m2) was observed in weeding treatment with 0.643 and the lowest in Axial treatment of 650+ Logran 200 with 0.397. Therefore, due to the decrease in Shannon-Wiener diversity index and weed density and dry weight, we will have special concerns in reducing plant biodiversity along the ecosystem of irrigated systems due to the use of chemical herbicides.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • herbicide
  • Margin
  • weed
  • Density