ارزیابی تأثیر اسانس زنجبیل بر ویژگی‌های کیفی ماست در طی دوره نگهداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد سلامی، سبزوار، ایران

2 دانش آموخته دکتری، گروه بهداشت و تکنولوژی مواد غذایی، دانشگاه دولتی آنکارا، آنکارا، ترکیه

چکیده

در این پژوهش اثر افزودن اسانس زنجبیل (500 پی­ پی­ ام و 1000 پی ­پی­ ام) و زمان نگهداری (1، 7، 14 و 21 روز) بر ویژگی­ های شیمیایی (pH، اسیدیته، سینرسیس یا آب اندازی، ماده خشک)، میکروبی (کپک و مخمر) و حسی (طعم، بافت و پذیرش کلی) در ماست بررسی گردید. نتایج حاصل نشان داد مقدار اسانس زنجیل بر اسیدیته ، سینرسیس یا آب اندازی و جمعیت کلی کپک و مخمر تاثیر معنی­ داری داشت (p <0.05). بطوریکه با افزایش مقدار اسانس زنجبیل، میزان سینرسیس یا آب اندازی و جمعیت کپک و مخمر بطور معنی­ داری کاهش یافت اما میزان اسانس زنجبیل بر ماده خشک تاثیر معنی­ داری نداشت (p <0.05). همچنین تاثیر زمان نگهداری بر کلیه فاکتورهای مورد ارزیابی به جز اسیدیته معنی‌دار بود (p <0.05). با گذشت زمان مقدار سینرسیس یا آب اندازی و جمعیت کپک و مخمر در نمونه شاهد و تیمار حاوی 500 پی­ پی­ ام اسانس افزایش و pH کاهش یافت ولی در نمونه ماست حاوی 1000 پی­ پی ­ام اسانس زنجبیل تا تا آخرین روز نگهداری جمعیت کپک و مخمر کمتر از حد تشخیص بود. و همچنین pH در طی دوره نگهداری ثابت ماند. ارزیابی حسی نمونه­ های ماست نیز نشان داد که با افزایش مقدار اسانس زنجبیل امتیاز بافت تغییر معنی­داری نکرد اما با افزایش مقدار اسانس شاخص عطر و طعم و پذیرش کلی افزایش یافت (p <0.05). به­ طور کلی نتایج حاکی از آن است که افزودن اسانس زنجبیل باعث افزایش ماندگاری ماست و بهبود خواص حسی ماست می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Effect of Ginger (Zingiber officinale) Essential Oil on the Quality Characteristics Yogurt during StorageTime

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Azimi Mahalleh 1
  • Azam Azimi Mahalleh 2
1 PhD، Faculty of Food Science and Technology، Sabzevar Branch، Islamic Azad University، Sabzevar,، Iran.
2 Ph.D. Faculty of Food Hygiene and Technology، Ankara University، Ankara، Turky
چکیده [English]

In this study, the effect of adding ginger (Zingiber officinale) essential oil (500 ppm and 1000 ppm) and storage time (1, 7, 14, and 21 days) on the physicochemical, microbial and sensory properties of yogurt was investigated. The results showed that the amount of ginger essential oil had a significant effect on acidity, synersis and the total population of mold and yeast (p < 0.05). As the amount of ginger essential oil increased, the synersis and the amount of mold and yeast decreased significantly, but the amount of ginger essential oil did not have a significant effect on the dry matter (p < 0.05). Storage time also had a significant effect on all measurement factors except acidity (p < 0.05). Over time, the amount of synersis and mold and yeast population in the control sample and treatment containing 500 ppm of essential oil increased and the pH decreased, but in the sample of yogurt containing 1000 ppm of ginger essential oil, no mold and yeast was observed until the last day of storage also pH remained constant during storage. The results of statistical analysis of sensory evaluation of yogurt samples also showed that with increasing the amount of ginger essential oil, the tissue score did not change significantly, but with increasing the amount of essential oil, the flavor and overall acceptance index increased (p < 0.05).The results show that adding ginger essential oil increases the shelf life of yogurt and improves yogurt sensory properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oil
  • Quality properties
  • shelf life
  • Yogurt