مقایسه عملکرد ریزدانه‌کار نیوماتیکی و بذرکار مکانیکی متداول در کشت مکانیزه کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار، گروه مکانیزاسیون کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی فنی و آزمایشگاهی دو نوع بذرکار کشت کلزا در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد شوشتر انجام شد. طرح آزمایشی مورد استفاده کرت­های نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. کرت نواری عمودی برای عامل اول یعنی نوع ماشین بذرکار در دو سطح: ریزدانه­کار نیوماتیکی گاسپاردو مدل 5V و بذرکار مکانیکی برزگر همدان و در کرت نواری افقی برای عامل دوم یعنی سرعت پیشروی در دو سطح: 4 کیلومتر بر ساعت و 6 کیلومتر بر ساعت. پارامترهای اندازه گیری شامل: درصد شکستگی، عمق کاشت، یکنواختی توزیع و ریزش بذر، درصد جوانه زنی بذر بود. نتایج نشان داد در چهار پارامتر مطالعه شده در این طرح بین دو بذرکار تفاوت معنی­دار در سطح 5% وجود دارد. ریزدانه ­کار نیوماتیکی گاسپاردو با کمترین میزان شکستگی در حدود 3/83 درصد و میانگین شاخص یکنواختی عمق کاشت، یکنواختی فواصل بوته ­های سبز شده و میانگین درصد جوانه زنی به ترتیب با 89/76، 85/3 و 87/8 نسبت به بذرکار برزگر همدان با 4/2 درصد شکستگی بذر و میانگین شاخص یکنواختی عمق کاشت، یکنواختی فواصل بوته­ های سبز شده و میانگین درصد جوانه زنی به ترتیب با 78/36، 46 و 63/6 درصد برتری دارد. افزایش سرعت پیشروی تاثیر معنی ­داری بر پارامترهای درصد شکستگی، ضریب یکنواختی عمق کاشت و ضریب یکنواختی فواصل طولی بذر در هیچ کدام از بذرکارها نداشته است، ولی موجب کاهش معنی­ دار درصد سبز شدن در بذرکار برزگر همدان گردید. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance Comparison of precision Pneumatic Planter and Grain Driller Common in Mechanized Rapeseed Sowing

نویسندگان [English]

  • Heydar Mohammad-Ghasemnejad Maleki 1
  • Armin Kohan 2
1 Assistant Professor، Agricultural Mechanization Engineering Department ، Shoushtar Branch، Islamic Azad University، Shoushtar، Iran
2 Assistant Professor، Agricultural Mechanization Department، Shoushtar Branch، Islamic Azad University، Shoushtar، Iran
چکیده [English]

In order to evaluation of two types of planter for mechanized rapeseed sowing, an experiment was conducted in Agriculture Faculty of Islamic Azad University, Shoushtar Branch. A strip plot in the form of randomized complete blocks design was applied with three replications. Main Plots were including planter types: a1; precision pneumatic Planter (mod. V5 Gaspardo - Italy), a2; grain driller (made by Barzegar Hamedan). Subplots were two levels of forward speed including: b1; 4 Km/hr and b2; 6 Km/hr. Rate of damaged seed in seed metering device, uniformity of planting depth, uniformity of seed distance on row, seed emergence were measured for each machine. The results showed that there is a significant difference between the two planter in the four parameters studied in this design at the level of 5% probability. Precision pneumatic Planter mod. V5 Gaspardo with the lowest rate of seed damage about 3.83% and uniformity of planting depth, uniformity of seed distance on row and seed emergence rate index with 89.76, 85.3 and 87.8% respectively had better performance compared to the grain driller made by Barzegar Hamedan with 4.2% damaged seed rate and uniformity of planting depth, uniformity of seed distance on row and seed emergence rate index with 78.36, 46 and 63.6% respectively. Increasing the forward speed rate had no significant effect on the rate of damaged seed, uniformity of planting depth, uniformity of seed distance on row, but seed emergence significantly decreased with increasing forward speed in the grain driller made by Barzegar Hamedan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precision Pneumatic Planter
  • grain driller
  • mechanized sowing
  • Rapeseed