تأثیر مصرف آب مغناطیس با یک دستگاه مغناطیس‏ کننده خورشیدی آب در روش‏ های مختلف خاک‏ ورزی وآبیاری بر عملکرد ذرت دانه ‏ای در جنوب کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ، واحد شهید سلیمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی برق، واحد کهنوج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کهنوج، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور ارائه روش مناسب خاک ‏ورزی، برآورد دقیق‌تر آب مصرفی این زراعت در هر هکتار، ارائه روش‌های کارآیی مصرف آب با دو نوع آب معمولی و مغناطیس طی آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان جیرفت اجرا شد. تیمار اصلی شامل روش خاک ورزی (سیکلوتیلر یک بار، روتیواتور یک بار) و تیمارهای فرعی شامل دو نوع آب آبیاری (معمولی و مغناطیس) و دو روش آبیاری (نشتی، قطره ­ای خطی) انتخاب شدند. جهت آبیاری طرح از دستگاه آب مغناطیس کننده ابداعی خورشیدی استفاده شد. اثر آب مغناطیس در نوع آبیاری، نتایج بسیار خوب و معناداری را در سطح 5 درصد نشان داد. نتایج به دست آمده نشان داد که آبیاری با آب مغناطیسی اثر محرکی بر پارامترهای رشد اولیه گیاه داشت، ضریب سرعت سبز شدن و درصد جوانه زنی در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب 10 و 21 درصد افزایش یافت. بیشترین وزن هزار دانه با میانگین 329/833 گرم مربوط به آبیاری قطره‏ ای و کمترین مقدار مربوط به تیمار آبیاری نشتی با میانگین 327 گرم بود. همچنین استفاده از ماشین سیکلوتیلر و آب مغناطیس در آبیاری قطره ای نسبت به تیمار شاهد 22 درصد افزایش عملکرد داشت، بطوریکه بیشترین عملکرد با مقدار 8800 کیلوگرم در هکتار مربوط به خاک ورزی با سیکلوتیلر و آبیاری با آب مغناطیس در استفاده از سیستم آبیاری قطره ‏ای نسبت به سایر تیمارها بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Magnetic Water Consumption with A Solar Magnetizer Water in Different Tillage and Irrigation Methods on Corn Yield in South of Kerman

نویسندگان [English]

  • Aminreza Jamshidi 1
  • Mahdi Mozaffari Legha 2
1 Assistant Professor، Department of Agricultural Mechanization Engineering ، Shahid Solaymani Branch، Islamic Azad University، Kerman، Iran
2 Assistant Professor، Department of Power Engineering، kahnoj Branch، Islamic Azad University، Kahnoj، Iran
چکیده [English]

This study، in order to provide a suitable tillage method, more accurately estimate the water consumption of this crop per hectare, provide methods of water use efficiency with two types of ordinary water and magnetic. A split factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in Jiroft city. The main treatment consisted of tillage method (Cyclotiller, Rotivator) and sub-treatments including two types of irrigation water (normal and magnetic) and two irrigation methods (Leakage, Linear drips) were selected. An innovative solar magnetic water device was used to irrigate the design. The effect of magnetic water on the type of irrigation showed very good and significant results at the level of 5%. The results showed that irrigation with magnetic water had a stimulating effect on the initial growth parameters of the plant, the coefficient of germination rate and germination percentage increased by 10 and 21%, respectively, compared to the control treatment. The highest 1000-seed weight with an average of 329.833 g was related to drip irrigation and the lowest value was related to leak irrigation treatment with an average of 327 g. Also, the use of cyclotiller and magnetic water in drip irrigation had a 22% increase in yield compared to the control treatment, so that the highest yield with 8800 kg/ha was related to tillage with cyclotiller and irrigation with magnetic water in drip irrigation system, Compared to other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tillage
  • corn
  • Magnetic water
  • rotivator
  • cyclotiller