نویسنده = داوود حبیبی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ویژگی‏های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم کلزا (Brassica napus L) زمستانه در شرایط قطع آبیاری و تأخیر کاشت

دوره 1، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-21

10.30495/sarj.2021.1938120.1028

پیمان دوامی؛ مجتبی علوی فاضل؛ شهرام لک؛ داوود حبیبی؛ افشین مظفری