نویسنده = اعظم عظیمی محله
بررسی اثر افزودن عصاره بهار نارنج بر خصوصیات شیمیایی، حسی و بیولوژیکی دوغ

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 61-74

10.30495/sarj.2022.1958575.1070

رسول رضایی؛ افسانه عظیمی محله؛ اعظم عظیمی محله